Falu- és tanyagondnoki képzés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  60. §-a szerint a falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.    

A falugondnoki szolgáltatás ezer lakosnál kisebb településen működtethető. A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján. 

A képzés térítésköteles. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdés alapján falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát a Szociális Ágazati Portálon közzétett jelentkezési lapnak a Nemzeti Szociálpolitikai Intézethez elektronikusan történő benyújtásával jelzi. A képzésre jelentkezők adatait a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet a képzés megszervezése érdekében a jelentkezési lap benyújtását követő 15 napon belül továbbítja a jelentkező lakóhelye szerint illetékes megyei önkormányzatnak.

A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése.

Az Intézet a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkező részére - a jelentkezési lap beérkezését követő 30 napon belül - a Szociális Ágazati Portálon közzétett igazolást állítja ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről.

 A 170 órás (52 óra elmélet, 118 óra gyakorlat) tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik.

 

Információ:

https://szocialisportal.hu/falu-es-tanyagondnoki-kepzes/

 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet – Képzési Igazgatóság – Képzésszervezési Iroda
Ügyintéző: Bartus István
Telefonszám: +36 70 505 6184
E-mail: bartus.istvan@szgyf.gov.hu