Területfejlesztési Program

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési tervdokumentumok szolgálják a 2014-2020 közötti időszakban az Európai Uniós forrásokból támogatott megyei terület- és településfejlesztési célok és intézkedések megvalósulását, melyek illeszkednek az Európai Unió célkitűzései által megalapozott hazai operatív programokhoz és a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott célokhoz.

Ezen célok és prioritások határozták meg a megye jövőképét és fejlesztési prioritásait tartalmazó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Koncepció I. (Helyzetelemzés, Helyzetértékelés) és II. kötetének (Javaslattevő fázis) kereteit. A széleskörű társadalmasításon keresztülment megyei koncepciót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 14/2014. (II.20.) önkormányzati határozatával elfogadta. A Koncepcióban foglaltak szolgáltak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyagának kidolgozásának alapjául. A területfejlesztési program tartalmi követelményeit a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) számú Korm. rendelet szabályozza, melynek értelmében a területfejlesztési program stratégiai és operatív programrészből áll.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrésze tartalmazza a megye átfogó céljait, elveit és a stratégiai fejlesztési prioritásokat, valamint az ehhez kapcsolódó beavatkozások és intézkedések rendszerét, amelyek alá besorolhatók az operatív szinten kidolgozásra kerülő megyei részdokumentumok fejlesztési projektjavaslatai. Azonosításra kerültek benne a megye saját felelősségébe tartozó beavatkozások és azok esetleges külső feltételei, valamint a megye felelősségén kívül eső, a célok eléréséhez elvárt beavatkozások. A stratégiai program jelzi a különböző ágazatok felé a fejlesztési igények közül az ágazati programokban megvalósítani javasolt elemeket is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program operatív programrésze keretében a hazai Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tématerületeihez illeszkedő megyei részdokumentumokat kell elkészíteni. Tartalmazza a vállalkozások fejlesztési terveit, a szektorok együttműködésben megvalósítandó programokat, valamint a projektek végrehajtásának módját és ellenőrzési rendszerét. A program részletezi azokat a fontosabb intézkedéseket is, amelyek a megye stratégiai programjának megvalósítása szempontjából fontos fejlesztési irányt képviselnek, de megvalósításuk nem a megye operatív programjának kompetenciájába esik, hanem igényként fogalmazódik meg országos vagy ágazati programok irányába.

A program 45 napos társadalmasítása 2013. november 29-én a Megyei Közgyűlés általi jóváhagyást követően indult, és 2014. január 12-én zárult. A társadalmasítás során beérkezett vélemények és javaslatok beépítésre kerültek, azonban a program végleges anyagának elkészítéséhez szükséges a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4.0 verziója, amely további információkkal szolgálhat az alakulóban lévő intézményrendszer, a végrehajtási és eljárásrendi kérdések tekintetében is.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program része a területi hatásvizsgálat is, mely társadalmi gazdasági és környezeti szempontból értékeli a tervezett intézkedések hatásait. Környezeti fejezetét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szabályozza, melynek értelmében a tematikája a környezet védelméért felelős szervek szakmai jóváhagyásával készíthető el. Ezt követően került kidolgozásra a környezeti értékelés, mint a területi hatásvizsgálat munkarésze a társadalmi és gazdasági fejezetek mellett. A környezeti értékelést tartalmazó területi hatásvizsgálat 2014. február 19-én kerül nyilvánosságra, melyre 2014. március 21-ig lehetett az észrevételeket és véleményeket megtenni. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a Megyei Területfejlesztési Program társadalmasított változatát a 49/2014. (VII. 3.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta, ami ezt követően megküldésre került a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter részére állásfoglalásuk beszerzése céljából.

A  miniszterek által jóváhagyott Megyei Területfejlesztési Programot  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés a 67/2014. (IX. 30.) számú határozatával elfogadta.