TNÖ

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS – 2023. ÉV

 

 

Magyarország Alaptörvénye értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök – is részt vesznek az ítélkezésben. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2019-ben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Magyar Köztársaság Elnöke 39/2023. (III.6.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását 2023. március 07. és 2023. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.

A Nyíregyházi Törvényszékre a bírósági ülnököket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés választja meg.

Bírósági ülnökké jelölés tudnivalói:

 • Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
 • A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.
 • Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
 • A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik.
 • A jelölt a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)
 • Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.
 • Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.
 • A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
 • A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
 • A munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
 • A szükséges nyomtatványok, valamint a kapcsolódó dokumentumok, tájékoztatók a https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/elkezdodott-2023-evi-birosagi-ulnokvalasztas linken elérhetőek.

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 42/599-532 telefonon kaphatnak részletes tájékoztatást. A jelöléshez szükséges nyomtatványok a Vármegyeháza 148-as irodájában (Nyíregyháza, Hősök tere 5.) átvehetők.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról nyomtatványokat, valamint a jelölt  „Hatósági erkölcsi bizonyítványát” – legkésőbb 2023. április 11. napján (kedd) 16.00 óráig lehet leadni a  Vármegyeháza 148-as irodájában. 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a bírósági ülnökök 2023. évi választásáról

 

A legutóbbi ülnökválasztás 2019. március 7. napja és április 30. napja között volt.

 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

 

Ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a köztársasági elnök tűzi ki.

 

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) az ülnöki megbízatás lejártára figyelemmel felmérte a bírósági eljárások zavartalan működéséhez szükséges ülnöki létszámot és a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24.SZ/2023. (II. 15.) OBHE határozat (2. sz. melléklet) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 76. § (5) bekezdés o) pontja, valamint a Bjt. 216.§ (3) bekezdése alapján megállapította, hogy a 2023. évi ülnökválasztás keretében – a határozat mellékletében feltüntetett bíróságokhoz a választásra jogosult képviselő-testületek – összesen 1464 ülnököt válasszanak meg.

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szeretnénk az önkormányzatok munkáját segíteni a jelölési és választási eljárások lefolytatáshoz. Erre figyelemmel készítettük el a Tájékoztatót.

 

A választások előkészítéséhez és lebonyolításához az érintett önkormányzati szerveknek sok sikert kívánunk.

 

 1.  

Az ülnökök

 

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

 

A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

 

 A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

A Bjt. 212. § (2) bekezdése a katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeinek (a továbbiakban: katonai ülnök) megválasztásához további feltételként határozza meg, hogy a jelölt a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos szolgálati viszonyban álljon.

 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

 

II.

Az ülnökök jelölése

1.

A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

 

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

 

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

 

A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, kivéve a pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

 

A Bjt. 213. § (3) bekezdés értelmében a katonai ülnököket - ideértve a Be. 698. § (4) bekezdésére tekintettel a Be. 680. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő katonai ülnököket is - a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai - az ott működő érdek-képviseleti szervek javaslataira is figyelemmel - jelölik.

 

A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

 

2.

Annak érdekében, hogy a jelölés lehetőségeiről az érdekeltek tudomást szerezzenek, javasoljuk, hogy az érintett települési önkormányzat polgármestere a jelölésre jogosult szervezeteket a helyben szokásos módon (hirdetmény, helyi fórumok, stb. útján) tájékoztassa a jelölés lehetőségéről, és lehetőleg írásban hívja fel a jelölésre.

 

3.

A jelölésről szóló hirdetmény, értesítés tartalmazza, hogy

 

a)      melyik bíróságra (járásbíróság, munkaügyi bíróságként eljáró bíróság, törvényszék) lehet jelölni;

b)      ki állíthat jelöltet, és kit lehet jelöltnek állítani;

c)       a polgármesteri hivatalban, illetve az önkormányzat honlapján az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető;

d)      a jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

 

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy

 • büntetlen előéletű
 • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

 

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

e)      a jelölést meddig és hova lehet bejelenteni.

 

4.

A c) pontban említett, az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatót az 3. számú melléklet tartalmazza.

 

A d) ponthoz: a bírósági ülnökké jelölés mintáját a 4/a. – 4/c. számú melléklet, a jelölést elfogadó nyilatkozat mintáját az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

Az e) ponthoz: a jelölés bejelentése tartalmazza a jelölőre vonatkozó adatokat (jelölő szervezet neve, címe, képviselő neve), valamint a jelölő szervezet képviselőjének aláírását.

 

A jelöléseket, az elfogadó nyilatkozatokat a Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a bíróság székhelye szerinti települési (községi, városi, járásszékhely városi, megyei jogú városi, kerületi) önkormányzat, illetve a vármegyei, fővárosi önkormányzat, valamint a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületéhez (a továbbiakban együtt: képviselő-testület) kell eljuttatni.

 

 

 

5.

A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

 

A megyei jogú város polgármesterének a város területéről kapott (akár a városi közgyűlés által tett) törvényszéki ülnöki jelölést nem szükséges továbbítania a vármegyei közgyűlés elnökéhez, mert a megyei jogú város közgyűlése is választ a törvényszékre ülnököt. Tekintettel azonban arra, hogy a Bjt. 215. § (1) bekezdése a jelölésre egységesen ad lehetőséget a törvényszékhez történő választásra, nincs akadálya annak, hogy a vármegyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere a jelölések előterjesztéséről megállapodjon (ha valamelyik testületnek a megválaszthatónál több, a másiknál pedig kevesebb jelöltet lehetne javasolni).

 

A vármegyei önkormányzat, illetve a megyei jogú városok önkormányzatai, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok között a megválasztható ülnökök számának felosztása a 6. számú melléklet szerint történik.

 

Ha a megválasztandó ülnökök számánál kevesebb jelölt van, a választásra kitűzött időtartamon belül újabb jelölésre és választásra van szükség.

 

III.

Az ülnökök választása

 

1. A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint:

 • a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,
 • a törvényszék, valamint a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit a vármegyei (fővárosi) illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei,
 • a Budapest területén működő kerületi bíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg,
 • olyan járásbíróság esetén, amelynek székhelye nem az illetékességi területén helyezkedik el, az ülnököket az illetékességi terület szerinti vármegyei képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei

választják meg.

A választások során biztosítani kell, hogy legalább egy ülnököt minden nemzetiségi önkormányzat választhasson, ezért a nemzetiségi önkormányzatok egy-egy ülnök megválasztására jogosultak.

 

A Bjt. 215. § (2) bekezdése szerint a katonai ülnököket a rendfokozatuknak megfelelő állománygyűlésen választják meg. A katonai ülnökök megválasztásakor, a Be. 10. § 14. pontjára is figyelemmel, a jelölt tényleges beosztásához tartozó rendfokozat vehető figyelembe, a címzetes rendfokozat nem. A tábornoki rendfokozatú katonai ülnökjelölt, függetlenül attól, hogy hol van a szolgálati helye, több bírósághoz is megválasztható katonai ülnökké (Bjt. 214. § (6) bekezdés).

 

2. A választó testületi üléseket a köztársasági elnök döntésére figyelemmel 2023. március 7. és április 30. napja közé eső időtartamban kell megtartani.

 

3. A megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait a polgármester, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, az állományilletékes parancsnok haladéktalanul átadja a bíróság elnökének.

 

4. Az ülnökök megbízólevelét az ülnököt megválasztó önkormányzat polgármestere, a főpolgármester, a közgyűlés elnöke, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve az állományilletékes parancsnok állítja ki.

A megbízólevél nyomtatványról az Országos Bírósági Hivatal gondoskodik, és azokat a törvényszékekhez juttatja el.

 

5. Az ülnökök eskütételének megszervezéséről az illetékes bíróság elnöke gondoskodik.

(Erre - a polgármesterrel, főpolgármesterrel, a közgyűlés elnökével, illetve az állományilletékes parancsnokkal való megállapodás alapján - sor kerülhet a megbízólevél átadásával egyidejűleg is.)

 

A bírósági ülnökök megválasztása érdekében a területileg illetékes bíróságok elnökei és a választó képviselő-testületek polgármesterei, a közgyűlések elnökei, illetve az állományilletékes parancsnok egymással együttműködve járjanak el az egyes feladatok megoldása során. Ugyancsak szoros együttműködésre van szükség a bírósági székhelyek települési önkormányzatának a polgármesterei és a bíróság illetékességi területéhez tartozó többi település polgármesterei között, illetőleg a közgyűlés elnöke és a települési önkormányzatok polgármesterei és a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei között. Célszerű, ha a közös teendőkről, tudnivalókról egy-egy körzetben közös megbeszélést tartanak, amire a helyi bíróság elnökét is meghívhatják.

Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és elektronikus levelezési címen lehet érdeklődni: Országos Bírósági Hivatal Igazgatásszervezési Főosztály,06-1-354-4104, OBH_ulnokvalasztas@birosag.hu.

 

Budapest, 2023. március

 

                                                                            Dr.  Senyei György s.k.

                                                                   az Országos Bírósági Hivatal elnöke