Tervezés 2021-2027

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A törvény alapján a területfejlesztés lett a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény későbbi módosításai tovább erősítettek.

A fenti változások a területfejlesztési tervezés és végrehajtás átalakítását igényelték, melynek az első lépése a megyei területfejlesztési koncepciók elkészítése volt a 2014. év elején elfogadott Országos Fejlesztés és Területfejlesztési Koncepcióban foglaltakkal összhangban. Ezt követően a területfejlesztési programok kialakítása és elfogadása is megtörtént.

A 2021. év kiemelt feladata volt az átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, valamint a 2021-2027-es időszakra új területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrészek) kidolgozása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 106/2020. (XII.10.) önkormányzati határozattal került elfogadásra. A Korm. rendelet 19. §-a alapján a dokumentum véleményezésére 45 nap állt rendelkezésre. A társadalmasítás 2021. január 27. napján zárult le.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program programrészei (Stratégiai Programrész I. kötet és Operatív Programrész II. kötet) elfogadásáról és a Területfejlesztési Program társadalmi egyeztetésre bocsátásáról – változatlan jogi környezetben – a megyei közgyűlés elnöke a 2021. február 1. napján meghozott 3/2021. (II.1.) önkormányzati határozattal döntött. A Korm. rendelet 19. §-a szerint a dokumentum véleményezésére 45 napot kellett biztosítani. A társadalmasítás 2021. március 18. napján ért véget.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kidolgozónak a területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program készítése vagy módosítása esetén környezeti vizsgálatot kellett lefolytatni és környezeti értékelést volt szükséges készíteni, melyet önkormányzatunk egységes szerkezetben készített el a társadalmi és gazdasági hatásvizsgálattal.  A Korm. rendelet 8. § 3) bekezdés a) pontja szerint a környezeti értékelést egyeztetni kellett a környezetvédelemért felelős szervekkel, de a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítani kellett valamennyi érdekelt, illetve érintett számára is. A környezeti értékelések véleményezésére, az azokkal kapcsolatos észrevételek megtételére az egyeztetési eljárás kezdetét követő 30 napon belül volt lehetőség. A vélemények és az észrevételek megadására Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi hatásvizsgálatának (környezeti, társadalmi és gazdasági) esetében 2021. március 19. napjáig, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program Területi hatásvizsgálatának (környezeti, társadalmi és gazdasági) esetében 2021. március 24. napjáig volt lehetőség.

A területfejlesztési dokumentumokat katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, a 19/2021. (II. 26.) önkormányzati határozattal (a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepciója I. Előkészítő Fázis és II. Javaslattevő Fázis), illetve a 26/2021. (V. 03.) önkormányzati határozattal  (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program (Stratégiai és Operatív Program, valamint a területi tervek környezeti és területi hatásvizsgálatai) elfogadásra kerültek.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az előírt széleskörű társadalmi egyeztetés lefolytatása során beérkezett vélemények, észrevételek és javaslatok beépítésével, a fent említett területfejlesztési dokumentumok végleges változatai elkészültek, azokban foglaltakat a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter állásfoglalásában támogatta.

Nyíregyhaza, 2021. június 19.

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó Integrált Területi Programja

 

A megyei területfejlesztési tervezés keretében 2020-2021 folyamán elkészültek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési tervdokumentumai (koncepció, stratégiai és operatív program) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet alapján.

A 2021-2027-es európai tervezési időszakra vonatkozóan a megyei területfejlesztési tervek elkészítése mellett a megyei önkormányzatoknak ki kell dolgozniuk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszhoz (TOP Plusz) kapcsolódó Integrált Területi Programjukat (ITP).

Jelen dokumentum Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021-2027-es időszakra vonatkozó Integrált Területi Programjának 1.0 verziója.

A dokumentummal kapcsolatos véleményét a tervezes@szszbmo.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a hivatkozott dokumentumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés soron következő közgyűlésén tárgyalja.

 

Nyíregyháza, 2021. június 18.

Tájékoztatás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója módosításának és új Területfejlesztési Programjának környezeti értékelései egyeztetési eljárásának megindításáról

 

A 2021-2027-es uniós programozási időszak tervezési folyamatának legfontosabb feladata területi szinten a megyei – illetve fővárosi és kiemelt térségi – területfejlesztési koncepciók felülvizsgálata és módosítása, valamint a területfejlesztési programok megújítása.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése 2020. augusztusában döntött a hatályos megyei fejlesztési dokumentumoknak (területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program) a 2021-2027 közötti európai uniós tervezési időszakra való felkészülést szolgáló felülvizsgálatáról.

A felülvizsgálat eredményeként elkészült a területfejlesztési koncepció módosítását megalapozó Helyzetelemzés, helyzetértékelés és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2030 Javaslattevő fázisának egyeztetési változata, valamint a koncepció módosítása Területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatának egyeztetési változata.

Elkészült továbbá Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 (Stratégiai és Operatív programrész) egyeztetési változata és a program Területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatának egyeztetési változata.

A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program készítése vagy módosítása esetén környezeti vizsgálatot kell lefolytatni és környezeti értékelést kell készíteni. A környezeti értékelést egyeztetni kell a környezetvédelemért felelős szervekkel, de a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítani kell valamennyi érdekelt, illetve érintett számára is.

A fejlesztési dokumentumok felülvizsgálatának célja a 2014-2020 közötti tervezési időszakhoz kapcsolódóan elfogadott, átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes megyei területfejlesztési koncepció megújítása és az új megyei területfejlesztési program elkészítése, a 2021-2027 között európai uniós költségvetési időszakra történő felkészülés érdekében, figyelemmel az uniós és a hazai fejlesztéspolitikai változásokra, a hosszú és középtávú megyei fejlesztési igényekre és változásokra.

 A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program szempontjából releváns és rendelkezésre álló környezeti információkat a tervezés megalapozását szolgáló Helyzetelemzés, helyzetértékelés és a Területi hatásvizsgálatok egyeztetési változatai tartalmazzák.

A dokumentumok kidolgozásáért felelős Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, ezúton tájékoztatja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyilvánosságát, hogy a megyei területfejlesztési koncepció módosítása és az új megyei területfejlesztési program környezeti értékelései véleményezési eljárását megindította. A területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési program környezeti értékeléseit a megyei önkormányzat honlapján közzétett területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatok környezeti szempontú tartalmi elemei tartalmazzák, az elfogadott tematikának megfelelően. A véleményezési eljárás a koncepció Területi hatásvizsgálatának (környezeti, társadalmi és gazdasági) esetében 2021. február 17-én, a program Területi hatásvizsgálatának (környezeti, társadalmi és gazdasági) esetében pedig 2021. február 22-én kezdődik.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területfejlesztési koncepciója módosításának és új területfejlesztési programjának, valamint környezeti értékeléseik egyeztetési változatai megtekinthetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján: Tervezés 2021-2027 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Honlapja (szszbmo.hu)

A környezeti értékelések véleményezésére, az azokkal kapcsolatos észrevételek megtételére az egyeztetési eljárás kezdetét követő 30 napon belül van lehetőség. Véleményt nyilváníthatnak mindazon természetes személyek, jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyekre a tervről, illetve programról való döntés – különösen környezeti hatásai miatt – kihat vagy kihathat, valamint azok, amelyek a döntésben érdekeltek, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezetek, amelyeknek tevékenységi körét a megyei területfejlesztési koncepcióról és programról szóló döntés érinti.

A vélemények beküldési határideje:

  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció Területi hatásvizsgálatának (környezeti, társadalmi és gazdasági) esetében: 2021. március 19.
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program Területi hatásvizsgálatának (környezeti, társadalmi és gazdasági) esetében: 2021. március 24.

Cím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

E-mail cím: tervezes@szszbmo.hu

 

A továbbtervezés során azok a vélemények, észrevételek lesznek figyelembe véve, amelyek a fent megadott határidőkön belül kézbesítésre kerülnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére.

Azok a közigazgatási, illetve közfeladatot ellátó szervek, amelyeket a vonatkozó jogszabály külön megnevezve jogosítanak fel a környezeti értékelés véleményezésére, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól külön értesítést kapnak az észrevételeik megtételének lehetőségéről.

 

Nyíregyháza, 2021. február 17.

 

Tervezés 2021-2027

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A törvény alapján a területfejlesztés lett a megyék (megyei önkormányzatok) egyik legfontosabb feladata, amelyet a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény későbbi módosításai tovább erősítettek.

A fenti változások a területfejlesztési tervezés és végrehajtás átalakítását igényelték, melynek az első lépése a megyei területfejlesztési koncepciók elkészítése volt a 2014. év elején elfogadott Országos Fejlesztés és Területfejlesztési Koncepcióban foglaltakkal összhangban. Ezt követően a területfejlesztési programok kialakítása és elfogadása is megtörtént.

A 2021. év kiemelt feladata az átfogó céljait tekintve 2030-ig érvényes területfejlesztési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása, valamint a 2021-2027-es időszakra új területfejlesztési program (stratégiai és operatív programrészek) kidolgozása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 106/2020. (XII.10.) önkormányzati határozattal került elfogadásra. A Korm. rendelet 19. §-a alapján a dokumentum véleményezésére 45 nap állt rendelkezésre. A társadalmasítás 2021. január 27. napján zárult le.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program programrészei (Stratégiai Programrész I. kötet és Operatív Programrész II. kötet) elfogadásáról és a Területfejlesztési Program társadalmi egyeztetésre bocsátásáról – változatlan jogi környezetben – a megyei közgyűlés elnöke a 2021. február 1. napján meghozott 3/2021. (II.1.) önkormányzati határozattal döntött.

Kérem, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Program programrészeivel kapcsolatos véleményét a tervezes@szszbmo.hu e-mail címre, 2021. március 18. napjáig megküldeni szíveskedjenek.

Támogató együttműködésüket ezúton is köszönöm.

 

Nyíregyháza, 2021. február 1.

Seszták Oszkár

                                                                                                     a Szabolcs-Szatmár-Bereg

                                                                                                     Megyei Közgyűlés elnöke

 

A vélemények beküldési határideje: 2021. március 18.

Cím: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

E-mail cím: tervezes@szszbmo.hu

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

 

PARTNERSÉGI TERV

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK KÖRNYEZETI ÉS TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK KÖRNYEZETI ÉS TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 2021-2027-ES IDŐSZAKRA VONATKOZÓ INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA